Bolaget ska initiera och driva projekt som bidrar till att stärka kommunens näringsliv och tillväxt. Bolaget bedriver omvärldsbevakning och är en resurs i kommunens näringslivsarbete.

Bolaget verkar för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och högskola. Bolaget arbetar för att skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola och campus, företag och näringsverksamhet.

Bolaget ska genomföra aktiviteter för att sprida kunskap avseende utveckling inom teknik och vetenskap, varigenom högskola, företag och andra kan utveckla samarbetsformer som möjliggör att tekniska landvinningar och vetenskapliga rön bidrar till att stärka och utveckla näringsverksamheten.

Bolaget ska stötta kommunkoncernen i samband med att nationella, internationella och EU- finansierade bidrag söks.

Bolaget ska genomföra marknadsföringsinsatser i syfte att stärka näringsverksamheten samt öka Karlshamns kommuns attraktionskraft som utbildningsort och som ort för etablering och utveckling av företags- och näringsverksamhet.

Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst till aktieägarna. Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta ut högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.

Här hittar du den kompletta bolagsordningen beslutad av Kommunfullmäktige