NetPort Science Park arbetar aktivt med likabehandling!

Likabehandling – i motsats till särbehandling

Likabehandling innebär inte att alla ska behandlas likadant. Likabehandling innebär att en person ges likvärdiga förutsättningar som en annan att ta del i samhället. Alla människor ska garanteras möjligheter, oberoende av deras skiftande förutsättningar. Människors utgångsläge och behov är individuella. Den enskilda individen är unik och inte representant för en grupp.

Likabehandlingspolicy

NetPorts likabehandlingspolicy är ett stöd för vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering och kränkningar. Vår övertygelse är att genom ett medvetet arbete med likabehandling så kommer konkurrens- och attraktionskraften för NetPort Science Park att öka. Policyn tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagen.

Alla anställda ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Balans skall finnas mellan kvinnors och mäns inflytande på verksamheten samt mellan antalet kvinnor och män inom densamma.

Vi ser många vinster i att driva dessa frågor framgångsrikt. Några av dessa är att:

●  Attrahera och behålla den bästa kompetensen

●  Ökad trovärdighet inom mångfald och jämställdhet

●  Bättre organisation – bättre resultat – bättre måluppfyllelse *1

●  Högre medvetenhet ger medarbetarna en trygghet att våga vara sig själva

●  Fler idéer – bredare bas – högre kvalité

●  En inkluderande verksamhet

●  Ökade möjligheter att få projekt och uppdrag då detta tillgodoser finansiärernas krav

Våra värdeord är öppenhet, passion och resultat. Inom dessa värdeord ryms en ambition om samarbete, öppna dörrar, en tillåtande och nyfiken attityd där kreativitet, transparens och gränsöverskridande skapar en öppenhet såväl internt som externt. Vi vill levandegöra värdegrunden genom att arbeta förebyggande, aktivt och i framkant med likabehandlingsfrågor integrerade i vår verksamhet.

*1 Handlingsplan för jämställd regional tillväxt – Tillväxtverket