Ägardirektiv från Karlshamns kommun:

Verksamhetens syfte

Syftet med bolaget är att, genom samverkan och projekt, verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka näringslivet och högskolan, med fokus på teknik och vetenskap.

Vidare har bolaget på uppdrag av kommunfullmäktige att:

  • genomlysa ekonomi, projekt och löpande verksamhet med hjälp av ekonomifunktion och analysresurser tillställda av kommunstyrelsen och återrapportera löpande under efterföljande år,
  • ta fram ett beslutsunderlag med olika alternativ för långsiktig strategi för bolaget utifrån kommunnytta och en ekonomi i balans,
  • verka för samarbete mellan olika aktörer i syfte att stärka utveckling av kommun, näringsliv och högskola,
  • skapa lokala förutsättningar för etablering, drift och utveckling av högskola och företag och näringsverksamhet,
  • ensam eller tillsammans med andra privat- och offentligrättsliga organ verka för att initiera genomförandet av tidsbegränsade projekt, vars syfte är att stimulera och underlätta drift och utveckling av olika typer av närings- och utbildningsverksamhet.Ändamålet med bolagets verksamhet följer av bolagsordningen.