Hållbarhet

NetPort Science Park skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå.

Vad är hållbar utveckling?
Begreppet hållbar utveckling lanserades 1987 i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtland-rapporten*, och definieras som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Varför arbetar vi med hållbarhet?
Ytterst handlar det om livskvalitet – för alla – nu och i framtiden. För att främja välmående miljö, kultur, människor och ekonomi behöver vi utgå ifrån det som är verkligt för alla; att vi bara har en planet att dela på.

Hur arbetar vi?
NetPort Science Park driver projekt på ett hållbart sätt och är en mötesplats där människor kan delta i en långsiktig strategi mot en hållbar framtid.

Vi arbetar med hållbarhet genom:

  1. Kartläggning av NetPort Science Parks hållbarhetskrav i samtliga projekt.
  2. Kunskapsspridning genom föreläsningar och aktiviteter inom hållbarhet.
  3. Framtagning av en process för hur vi ska arbeta systematiskt med hållbar utveckling.
  4. Samarbete med våra medlemsföretag så att vi tillsammans kan bli bättre och få större spridning.

* WCED (UN World Commission on Environment and Development), 1987, Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development, WCED, Switzerland.

Innehåll…