Våra fokusområden

Vi brinner för att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt inom våra fokusområden Digitala Medier, Intelligenta Transportsystem (ITS) och Energi.

Digitala Medier

Världen omkring oss genomgår en snabb digitalisering som skapar nya förutsättningar för hur människor lever och arbetar. Målsättningen med fokusområdet digitala medier är att öka samhällets nyttoeffekter av digitaliseringen och samtidigt utveckla affärsnyttan för våra medlemsföretag, genom att skapa och stimulera möjligheter till nya kontakter, idéutbyten och affärer. Det handlar även om att ta tillvara på den kompetens och forskning inom medieteknik som bedrivs på Blekinge Tekniska Högskola. Det finns dessutom ett stort utbyte med näringslivet, där vi ser en växande trend av nystartade företag inom digitala medier och spel.

Energi

Under 2013 utvecklade NetPort Science Park ett tredje fokusområde: Energi.

NetPort Energikluster är en regional arena för innovation, kompetensutveckling, nätverkande och omvärldsbevakning inom hållbara energisystem och digitalisering med både nationella och internationella samarbetspartners inom privat och offentlig verksamhet.

NetPort Energiklusters verksamhet syftar till att stärka det nära och öppna samarbetet mellan våra medlemmar, Blekinge Tekniska Högskola, det offentliga och andra samverkansparter.

Intelligenta transsportsystem

Transporter och logistik är vitala delar av näringslivet, och Karlshamn anlades för de utmärkta förutsättningarna för hamnverksamhet. Tillsammans med industri-, handels- och transportföretag skapas synergier där olika aktörer kompletterar varandra. Idag har NetPort Science Park en nationell roll inom ITS. Målet är att bygga upp ett internationellt erkänt forsknings- och innovationscentrum till nytta för befintligt näringsliv och samhälle men även som grogrund för nya företag som kan ta ITS-tjänster till marknaden.